Kwatiá

(Pedro Awa Nimboete)

Koó kwatiá-re ma ko’ãy nhanimbo’ewa’erã. Ko kwatiá-re ma inỹmba djaikwaa ãwã. Nhande aywu porã we ãwã.
Kwatiá-re ma nhanimbo’e djaikwaa djaa ãwã tetã-reé nhandeaywu ãwã ywypory-rewe ani e’ỹ ramo nhanembotawywa’erã.

Tema:

Ilustracao: