Como nosso Criador fez a Terra.

Descrição: 
NHANDEDJARY ODJAPÓ YWY.
Texto: 

Nhandedjary opoi’í pamé owyraidjá kwery. Txeé adjaopota ywy. Owyraidjá kwery opoi’í:
_Edjapó katu!
Nhandedjary oipyy ndepetyngwá. Omoãtatimbá riré oipedjú ywy ombodjerá. Ndepoiry mba’emõ: ka’agwy, yy, ewa’e, gwyrá.
Nhandedjary opoi’í:
_Pedju katu amõi kwery! Tapeó katu apykatsumĩ rewé! Tapeó, pedjeré pamé ywy! Pegwedjy emẽ ywy py! Pedjeré ma ramõ pemombó a’ỹi! A’é ramõ rekoypytá ka’agwy etá! Opá ma ramõ redju djiwy ywá pe!
Nhandedjary oipyy djiwy ndepetyngwá omoãtatin djiwy, oipedjú. Arãi odjapó Yyramõe-Paraguassu. Omoĩ pirá yy py, gwyrá odjapó awií, ewa’e.
A’egwi odjapo pá riré opoi’í owyraidjá kwery:
_Mawã amondokáta onhambawyky ywy py?
Ta’y opoi’í (Mba’é Kwaá):
_Txeé aata!
A’é oú onhimbawyky ywy py onhotĩ: mandi’ó, awati, djety e’ẽ, sandiá, manduwí. Nhandedjary pe ywaté-gwi oma’ẽ ywy py opoi’í:
_Pamé ewa’e inỹ ndekunhã. Awá ndepoiry ndekunhã. Adjapota peteĩ kunhã itxupé!
Oipyy djiwy ndepetyngwá , oipyy mbari’í nhe’ũ odjapó peteĩ djapepó. Omoãtatin, a’egwi oú peteĩ kunhã porã. Oitxoká awá upé.
Awá opoi’í: _Kowá kunhã amboeryta “Nhandetsy”.
A’é mokõe omendá. Odjapó arãi eté memby: awá, kunhã.
Marũ ywy oĩ etá nhandé kwery Nhandedjary opoi’í:
_Pedju djiwy ywá py!
A’erĩ mba’é kwaá onhimbodjerá Nhamandú, Nhandetsy onhimbodjerá Djatsy-tatá.

OPÁ!
Lenira Djatsy- História contada por Elias Samuel dos Santos/Awá-Djú

Image: