Agricultura

Koy rekó

Nhaneramõi nhandekoy rekó omombe’u wa’e.
Ymã gwaré dje opá mba’e ko ywy-re peteĩ ywyraidja´ odjaty-re oó okõ-re odjapó.
Ramõ ma omoĩ wy awati raĩ ywy-py gwakykwé-py odjekwaa´ awati’y wa’e ma oĩ awatiky amboae´noĩ teri.
Ymã gwaré dje ko ywy porã ma djadjaty awã.
Okõ re gwá a'e odjaty Ko’ẽ py’i a’e-gwi ka’aru kwé-py oĩ ma awati o’u awã.
A’e ramĩ koy ndarei imbariri oĩ wa’e-rã ryka’e.

Subscribe to RSS - Agricultura