TXU’Ũ

                                                                                                                                                                                        Luan Apyká
 
ymã-dje nhande-py o'u raka'e riwé ma  mandi'o oetsywa,awati,djety aégwi tembiú-retá amboaé ..
kowá áry djakaru awii tembi'u ywypóry kwéry mba'e.
pakowá-rewé rodjapó wy ma txu'u nhanderekoá-py mitãgwé o'u awã .
- a'eramõ djadjapó awã txu’ũ djaipyy pakowá ikyry ombodjy awã aégwi ma emutxumbé pakowá ..
õkore dja'ú porãwé nhanderekoá-py.....  

Ilustração: