Djaroypy djiwy nhanemoã

 PETSAPYTSAKÁ PORà 
                                              Edjoi rogwé edjapó awã.
                                              Edjapó emé moã emba’ekwaá wa´e’ỹ wa upé, ndodjapókwaáry moã.
                                              Emombopu moã rembo’apy awã.
 
 
                                             GOIAWA-TY (goiabeira)
 - Porãwa :   Ryé ratsy
 - Djadjapówa: Embopu kaá, ywyrá poty raí a’egwi piré.
 
                                           Kapií-kyrá (capim gordura )
-Porãwa: nde’awy, nhande tyy ratsy poã mbokwé rawã.
-Djadjapówa: emombopu kaa.
 
-porãwa: Emombytá tówy
-djadjapówa: emombupu kaa emboatsá aã nde’awy.
 
                                         ATSYWA-REGWÁ ( BALEEIRO)
 
-PORÃWA: Nhandérete ratsy áre.
-DJADJAPÓWA: Emombupu ówy, edjoi yy rata rewé.
 
                                       YGWY RE’EWA-REGWÁ ( jamboleiro )
 
-porãwa: Tugwy e’wa.
-djadjapowa: emombupu kaa.
 
                                      TSAPÉ ( Sapé )
 
-Porãwa: Nhanhipoanõ djakwaru renda porã’ỹ ramõ, djakwaruá onhimboaty raamõ nhandetyy
-Djadjapówa: Eipyy ówy, emombupu kaa.
 
-Porãwa: A’ewé awii nhande’awy onhimombareté awã, nhande’awyo’a e’ỹ awã, nhaneakã           remóramõ.
-Djadjapówa: Edjapó apó. Pyntũ ypy emoĩ okupé-py ko’eru renhimpoanõ awã, a’egwi edjoi neakã, ti piru porã’i enhimombiru emé.

Ilustração: 

Assunto: